59 Emlak Tekirdağ 0 282 243 85 37

Tekirdağ Emlak Tekirdağ Emlak Tekirdağ Emlak

tekirdağ emlak satılık kiralık arsa işyeri konut proje

çanakkale emlak satılık kiralık arsa işyeri konut proje

Kategoriler
Satılıklar
TAVSİYE LİNKLER
  KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
 
      - Finansbank
      -
Garanti Bankası
      -
Yapi Kredi
      -
Akbank
  

  - ING BANK

      -
Ziraatbankası
      -
Denizbank
      -
İş Bankası
      -
Fortis
      -
Türk Ekonomi Bankası
 
  T.C. KİMLİK NO
  VERGİ NO
  TAPU VE KADASTRO
  TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
  TEKİRDAĞ BELEDİYESİ
  DEVLET HASTANESİ
  TEKİRDAĞ EMNİYET
  SİGORTA
 . SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
      - S.S.K.
      - Bağkur
 
  TELEFON REHBERİ
 
59 Emlak Tekirdağ
   

 

İZALE-İ ŞUYU

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu denir. Ortak malın taksimi
aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı M.K 628 maddesinde belirtilmiştir. İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesidir.Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına,aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar verilir.Aynen taksim: Müşterek malın paydaşlar arasında payları nispetinde aynı nitelikte ve aynı değerde somut olarak bağımsız parçalara ayrılmasına denir.

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK)

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

   A - SİGORTA KAPSAMI

   A.1 - Sigortanın Kapsamı

   587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

   Bu sigorta ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

(2. paragraf, Hazine Müsteşarlığı'nın 3 Ekim 2001 tarihli tebliği ile yeniden düzenlendi. Tebliği görmek için tıklayınız)

   A.2 - Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

   2.1 - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
   2.2 - Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
   2.3 - Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
   2.4 - 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

   A.3 - Teminat Dışında Kalan Haller

   Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
   3.1 - Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
   3.2 - Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
   3.3 - Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
   3.4 - Manevi tazminat talepleri.

  A.4 - Sigorta Bedelinin Tespiti

   Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

   A.5 - Aşkın Sigorta

   Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin değerini aşarsa, sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Cari yıla ait fazla alınan prim sigorta ettirene gün esası üzerinden iade edilir.

   A.6 - Muafiyet

   Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

   A.7 - Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

   Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

   B - HASAR VE TAZMİNAT

   B.1 - Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde, Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

   Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

   1.1 - Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş işgünü içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak,
   1.2 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek,
   1.3 - Doğal Afet Sigortaları Kurumunun isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin Doğal Afet Sigortaları Kurumuna vermek,
   1.4 - Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna veya yetkili kıldığı kimselere vermek,
   1.5 - Sigortalı bina/yer üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları Doğal Afet Sigortaları Kurumuna bildirmek.

   B.2- Hasarın Tesbiti

   Bu sözleşme ile sigorta edilmiş binalarda meydana gelen zararın nedeni, niteliği ve miktarı Doğal Afet Sigortaları Kurumunun veya yetkili kıldığı kimselerin belirlemelerine göre taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tesbit edilir.

   Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini, hakem-bilirkişilerce aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve Doğal Afet Sigortaları Kurumundan tazminat talep edilmesi veya Doğal Afet Sigortaları Kurumunun dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi raporu tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Şu kadar ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer hallerde ise üçüncü hakem-bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halükarda rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı ay içinde
raporun tebliğ edilememesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler.

   Taraflar, uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini seçer ve bu hususu noter aracılığı ile diğer tarafa bildirir. Taraflarca seçilen hakem-bilirkişiler ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçünçü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraflarca seçilen hakem-bilirkişilerin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler içinde kalmak suretiyle, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkişi raporu taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

   Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, yahut taraflarca seçilen hakem-bilirkişiler üçüncü hakem bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaşamazlarsa, üçüncü hakem bilirkişi taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından uzman kişiler arasından seçilir.

   Hakem bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem bilirkişinin kimliğinin öğrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer.

   Hakem bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kalınan yerden devam olunur.

   Hakem bilirkişiler, zarar konusunun saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı binanın rizikonun gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilir.

   Hakem bilirkişilerin veya üçüncü hakem bilirkişinin zarar konusunda verecekleri karar kesindir, tarafları bağlar.

   Taraflar kendi seçtikleri hakem bilirkişilerin ücret ve masraflarını öderler. Tek hakem bilirkişinin veya üçüncü hakem bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

   Zarar miktarının saptanması bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.

   B.3 - Tazminatın Hesabı

   3.1 - Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.
   3.2 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır.

   B.4 - Tazminatın Ödenmesi

   Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

   B.5 - Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

   Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tesbit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

   Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigortadan kaynaklanan toplam yükümlülüklerini ve sahip olduğu kaynakları dikkate alarak reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sigortacılık tekniğinin gerektirdiği şekilde ve yeterli düzeyde koruma temin eder. Ancak, sigortalı hasarın beklenenin üstünde olması ve bunun Kurum kaynaklarını ve temin edilen koruma miktarını aşması durumunda, ortaya çıkan zarar, Kurum kaynakları ve koruma miktarının toplamının zorunlu deprem sigortası kapsamında ödenmesi gerekli toplam tazminata olan oranı dahilinde karşılanır.

   Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik yapması halinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu sözleşmeyi fesh edebilir.

   B.6 - Hasar ve Tazminatın Sonuçları

   6.1 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalının yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nisbetinde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna intikal eder.
   6.2 - Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.
   Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir.

   C - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

   C.1 - Sigorta Ücretinin Ödenmesi, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sona Ermesi

   Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

   Sigorta priminin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ve nakden ödenir. Sigorta priminin tamamı, poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise Doğal Afet Sigortaları Kurumunun sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta primi alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

   Sigorta sözleşmesinin, sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde yenilenmemesi durumunda Doğal Afet Sigortaları Kurumunun sigortadan kaynaklanan sorumluluğu sona erer. Bu süre içerisinde yenilenen sigorta sözleşmeleri, önceki sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

   Bu sigorta sözleşmesi Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigorta sözleşmesi yapmak üzere aracı sıfatıyla yetkili kılınan sigorta şirketi tarafından yapılmıştır.

   C.2 - Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü

   Doğal Afet Sigortaları Kurumu bu sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin, rizikonun gerçek durumunu bildiren beyanına dayanarak yapmıştır.

   Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde Doğal Afet Sigortaları Kurumunun sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, Doğal Afet Sigortaları Kurumu veya aracı kılınan ilgili sigorta şirketi durumu öğrendiği andan itibaren 15 gün içerisinde prim farkının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar ile prim farkını talep ve tahsil eder. Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.

   Gerçeğe aykırı beyan hali, zararı doğuran olayın meydana gelmesinden sonra öğrenilmişse, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek tazminatın;
   a) Gerçeğe aykırı beyan, kasden yapılmış olması halinde tamamı için,
   b) Kasıt olmaması halinde ise, ödenecek tazminatın, alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki oran kadar dışında kalan miktarı için,
   sigorta ettirene rücu edebilir.

   C.3 - Birden Çok Sigorta

   Aynı bina/yer için birden çok zorunlu deprem sigortası yaptırılamaz. Zorunlu deprem sigortası yapılan meskenin değeri zorunlu deprem sigortası için belirlenen azami teminat tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

   C.4 - Menfaat Sahibinin Değişmesi

   Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna veya sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

   C.5 - Tebliğ ve İhbarlar

   Sigorta ettirenin bildirimleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu adına sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine noter kanalıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

   Doğal Afet Sigortaları Kurumu veya adına yetkili kıldığı sigorta şirketinin bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse, son bildirilen adresine aynı şekilde yapılır.

   Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

   Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan fesih ihbarı, postaya veya notere verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

   C.6 - Yetkili Mahkeme

   Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Doğal Afet Sigortaları Kurumu aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerde, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerde, ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir.

   C.7 - Zaman Aşımı

   Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

   C.8 - Yürürlük

   Bu genel şartlar 27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girer.
 

 


Zorunlu Deprem Sigortası
Tarife ve Talimatı

   587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak zorunlu deprem sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

   1. Tarife
 

YAPI TARZI

I. Bölge 
(%0)

II. Bölge 
(%0)

III. Bölge 
(%0)

IV. Bölge 
(%0)

V. Bölge 
(%0)

A- Çelik, Betonarme, Karkas Yapılar

2.00

1.40

0.75

0.50

0.40

B- Yığma Kagir Yapılar

3.50

2.50

1.30

0.50

0.40

C- Diğer Yapılar

5.00

3.20

1.60

0.70

0.50

   Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre yukarıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. 
   Deprem bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. 
   Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir: 
   A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
   B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır. 
   C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır. 

  2. Azami Teminat Tutarı

  Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı tüm yapı tarzları için 20 Milyar TL’dir. 

(Hazine Müsteşarlığı'nın 3 Ekim 2001 tarihli tebliği ile azami teminat tutarı 28 milyar liraya çıkarıldı. Tebliği görmek için tıklayınız)

  3. Sigorta Bedelinin Tespiti

  Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.
 
 

YAPI TARZI

Sigorta Bedeli Hesabına Esas 
Metrekare Bedeli (TL)

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar

150.000.000

B- Yığma Kagir Yapılar

100.000.000

C- Diğer Yapılar

50.000.000

(Hazine Müsteşarlığı'nın 3 Ekim 2001 tarihli tebliği ile yeniden düzenlendi Tebliği görmek için tıklayınız)

  4. Muafiyet

  Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
  Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır. 

  5. Sigortanın Süresi

  Sigortanın süresi bir yıldır.

  6. Yetkili Sigorta Şirketleri ve Primlerin Tahsili

   Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sözleşme yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatlara göre belirlenen prim tutarını peşin olarak tahsil ederler.

  7. Yetkili Sigorta Şirketlerine Ödenecek Komisyon

   Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarının %12,5’i oranında komisyon ödenir.

  8. İhtiyari Sigorta

  Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu deprem sigortası yapamazlar. Ancak, zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri 20 Milyar TL’nin üzerinde ise, 20 Milyar TL’nin üzerindeki kısım için, zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

  9. Yürürlük

  Bu tarife ve talimat 27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girer.

TEŞVİK MEVZUATI
İhracat ve yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası uygulaması hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde yatırımların belli bir ihracat taahhüdünde bulunmaları kaydıyla bazı işlemler ve bu işlemlere ilişkin düzenlenecek kağıtlar, Damga Vergisi ve Harçlardan istisna edilmiştir.

Teşvik belgesi yatırımlara ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkullerde müteferrik ayni hakların ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili harçtan istisnadır. 

Teşvik belgesi yatırımlara Maliye bakanlığınca arsa tahsisi yapılmaktadır. Bunun için bazı şartlar yerine getirilmelidir.

VERASET BELGESİ

VERASET BELGESİ-VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ

Vefat eden kimsenin kanuni mirasçılarını ve paylarını gösteren mirasçılık durumlarını ve sıfatlarını tespit eden sulh hukuk mahkemelerince verilen belgeye veraset belgesi denir. Kanuni mirasçıların tapu sicil müdürlüklerinde intikal işlemlerinin esasını oluşturur.

Veraset senedi talep eden kişi mirasçı olduğunu ispatla yükümlüdür. bu hususta nüfus kayıtlarına baş vurulur. Ayrıca uygulamada iki kişinin tanıklık etmesi gerekmektedir.

Veraset belgelerinin aksi hükmen sabit oluncaya kadar geçerlidir.

Veraset İntikal Vergisinin Mevzuu:
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda diğer şahıslara geçen malların intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.


Mükellefler (mirasçılar)vefat eden kimsenin ikametgah adresinin bulunduğu ilgili vergi dairesine vefat tarihinden itibaren 4 ay içinde veraset ve intikal vergisinin tahakkuku için beyanname vermelidir. Vefat yabancı bir ülkede vuku bulmuş mükelleflerin Türkiye,de bulunmaları halinde altı ay içinde veraset ve intikal vergisinin tahakkuku için beyanname verilir.Yabancı ülkelerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türk konsolosluklarına verirler.

Tahakkuku:
Tahakkuk eden vergi 3 yıl içinde her yıl mayıs ve kasım aylarında eşit taksitler halinde ödenir.Miras yoluyla intikal eden taşınmaz veya taşınmazların devrinde veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesi tarafından ilişik kesme belgesinin tapu sicil müdürlüklerine ibrazı zorunludur.

Veraset Beyannamesi İçin Gereken Belgeler
• Veraset ilamının aslı veya tasdikli örneği
• Belediyeye varisler tarafından verilen emlak beyannamesinin belediyece onaylanmış örneği vefat edenin oturduğu mahalle muhtarından alınan ilmühaber

YABANCI PARA ÜZERİNDEN İPOTEK

 3/Mart/2002 tarih, 24704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2002/3813 sayılı Kararı ile; Yurt içinde veya Yurt dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için taşınmaz mallar üzerine yabancı para cinsinden kurulacak rehin haklarının, T.C. Merkez Bankasınca alım ve satım konusu yapılan döviz cinsleri üzerinden kurulabileceği belirtilmiştir.Bu durumda, Yurt içinde veya Yurt dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için taşınmaz mallar üzerine yabancı para cinsinden kurulacak rehin haklarının, her gün Resmi Gazetede yayımlanan ve T.C. Merkez Bankasınca alım/satımı yapılan döviz cinsleri üzerinden yapılması gerekmektedir

 

İMAR KANUNA GÖRE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

 İMAR KANUNUNA GÖRE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

İmar kanununa göre imar sınırı içindeki binalı, binasız ve arsaların imar planına uygun olarak sahiplerinin muvafakati alınmadan yapıma uygun hale gelmesini sağlamak için birleştirilerek hisseli,hissesiz parsellere ayırmaya belediyeler yetkilidir.


Bu şekilde hisseli olarak tespit edilen, şuyulandırılan taşınmazların hisseli durumunun taşınmaz sahipleri tarafından ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi için mahkemeye müracaat etmedikleri taktirde Belediye hissedarmış gibi ortaklığın giderilmesi izale-i şuyu davasını açar.

 

 

MECBURİ STANDARLAR TEBLİĞİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Mecburi Standart Tebliği

(Tebliğ No: ÖSG-2003/59)

 

Madde 1-Bu Tebliğ   8/1/1985  Tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2-Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 "Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar" Standardı Resmi Gazete'de  yayımı tarihinden 6 (altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde3-Ekli Standart kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Madde4-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde5-Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi Ticaret Bakanı yürütür.

 

                     Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar

 

0     Konu, tarif, kapsam

0.1  Konu

Bu standart, emlak komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir.

0.2.4 Müşteri

Emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurum.

0.2.5 Mal Sahibi

Emlağın sahibi

0.2.6   Yardımcı eleman

Satılık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman.

0.2.7  Müşteri Temsilcisi

Emlak komisyoncunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlak komisyoncusu adına pazarlayan, emlak komisyoncusu ile çalışan ve bu işlemlerden doğan yasal ve mali sorumluluğu üstlenen kişi.

 0.3  Kapsam

Bu standart; emlak komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının özelliklerini, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel kuralları kapsar.

1       Kurallar

1.1    İşletmecilikle ilgili kurallar

1.1.1  Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıtlı olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.

1.1.2  Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılması için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu vb. yararlanılmalıdır.

1.1.3  Emlak komisyonculuğu ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterinin görebileceği bir yere asılmalıdır.

1.1.4  Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır.

1.1.5  Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır.

1.1.6  Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir.

1.1.7  Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır.

1.1.8  Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürüyebilmesi için telefon, faks  ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır.

1.1.9  Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir imkanı sağlanmalıdır.

1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir.

 1.1.11 Taşınmazlarda bulunan "Kiralık" veya "Satılık" ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükte olmalıdır.

 

1.2      Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar

         

1.2.1   Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanununun belirlediği şekilde bağımsız olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357'ye uygun WC-lavabo bulunmalıdır.

1.2.2  İş yeri tabii olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420'ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1'e, güvenlik koruması, TS IEC 60364-4-41'e göre yapılmalı, su tesisatı TS 628'e, temiz su TS 266'ya uygun olmalı, TS 4019'a uygun ilk yardım çantası, TS 12201'e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156'da belirtilen tedbirler alınmalıdır.

1.2.3  İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır.

1.2.4  Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve müşterilerin kabulüne uygun oturma grupları düzenlenmelidir.

1.2.5  Emlak komisyonculuğu bürosunda;

            İlgili odasınca kullanıma sunulan;

            -        Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,

            -        Matbu tellaliye, pay akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi,

            -        Ekspertiz formu

            ile

            -        Senet ve damga pulu,

            -        Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır.

1.2.6  Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır.

1.2.7  Emlak komisyoncusu bürosunda; aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır.

            -        Bilgisayar + yazıcı + modem,

            -        Telefon,

            -        Faks,     

            -        Şerit metre,

            -        Pusula,

            -        Fotoğraf makinası,

            -        El feneri,

            -        Televizyon (tercihen),

            -        Video (tercihen),

            -        Kamera (tercihen),

1.3    Çalışanlarla ilgili kurallar 

 

1.3.1  Emlak komisyoncusu bürosunda, yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirdiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve mevzuatın gerektiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir.

1.3.2  Reklam, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır.

1.3.3  Emlak komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır.

1.3.4  Emlak komisyoncusu;

                      Kiralama ve satış kapsamında;

            -         Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı,

            -        Alan çalışması,   

            -        Yayınların emlak ilanlarının sayfalarının incelenmesi,

            -        Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirilmesi,

            -        Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi,

            -        Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması,

            -        Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlanması,

            -        Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlanması,

            -        İlan verilecek gayrimenkulun belirlenmesi,

            -        Taşınmazın pazarlamasındaki  gidişat  konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi verilmesi,

            -        Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi,

            -        Tarafların bir araya getirilmesi,

            -        Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi,

           

            İş ve işlemler;

                    Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında;

            -       Satış,

            -       Pazarlama,

            -       İpotek,

            -       Kar irtifakı,

            -       Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit,

            -       Trampa,

            -       Cins değişikliği,

            -       Hibe (bağışlama)

            -       Taksim (paylaşım),

            -       Tashih (düzeltme),

            -       Aplikasyon,

            -       Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma,

            -       Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma,

            -       Vergi muafiyeti belgesini alma,

            -       Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma,

            -       Emlak beyannamesi düzenleme,

            -       Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma,

            -       Kira akid sözleşmesi yapma

            İş ve işlemleri yapılabilmelidir.

 

2       Çeşitli hükümler

 

2.1    Emlak komisyoncusu, bu standartta belirtilen hizmetler için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1'de ki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir.

 

 

 

 

İSTEM BELGESİ DÜZENLENMESİ

İKAMETGAHTA İSTEM BELGESİ DÜZENLENMESİ VEYA AKİT YAPILMASI

Öncelikle böyle bir işlem için belirtilen nedenin tapu sicil müdürü tarafından uygun bulunmasıgerekir.Taraflardan birinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu var ise, ikametgahta istem belgesinin  düzenlenmesi ve akdin yapılmasıistenebilir. Böyle bir talep durumunda tapu sicil müdürü tarafından  akitli işlemlerde iki memur ikametgahta işlem yapmalarıiçin görevlendirilir. Bir kısıtlama olmamasıhalinde işlem memurlarca yerine getirilir. Bu işlem için normal işlemlerden istenen belge ve harçların dışında akit harcıtahsil edilir. Akit harcıilgili mal müdürlüğüne yatırılır.

 

AKİTLİ ve AKİTSİZ İŞLEMLERDE TANIK BULUNDURULMASI GEREKEN HALLER

1)Taraflardan biri veya bir kaçı imza atmasınıbilmiyorsa
2)Taraflardan biri veya bir kaçıokuma yazma bilmiyorsa
3)Taraflardan biri veya birkaçısağır,kör veya dilsiz ise
4)Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüşise
5)Ölünceye kadar bakma akitlerinde
6)Kanunların öngördüğüişlemlerde iki tanık bulundurulur.
• İşlemin yapıldığıdairede çalışanlar tanıklık yapamazlar.
• Tanık ve tercüman gerektiren hallerde tanık ve tercümanın okuma yazma bilmesi
• Temyiz kudretine sahip ve reşit olmasıgerekir.

 

 

RUHSAT ALMAK İÇİN
 • İmar durumu belgesi
 • Tapu sureti
 • Çap sureti
 • Ruhsat dilekçesi
 • Yola terk var ise terkli tapu sureti
 • Aplikasyon krokisi
 • 5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak)
 • 5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
 • 5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
 • 5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
 • Mal sahibi Taahhütnamesi (Noterden)
 • T.U.S. Taahhütnamesi (Noterden)
 • Sürveyan Taahhütnamesi (Noterden)
 • Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noterden)
 • T.U.S. Büro Tescil Belgesi
 • Mimar Büro Tescil Belgesi
 • Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alınacak)

 

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Kaydı hayat (yaşam boyu) bakma sözleşmesi: Taşınmaz mal sahibinin taşınmaz malını kendisine veya bir başka kişiye ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek ve ihtiyaçlarını (beslenme koruma vb) karşılamak amacıyla bir başka kişiye taşınmaz malının mülkiyetini devretmesi işlemidir. Ölünceye kadar bakma akdi için tapu sicil müdürlükleri, sulh hukuk hakimliği ve noterler yetkili kılınmıştır.
Karı, Koca arasında yapılan ölünceye kadar bakma akdi sözleşmesi geçerli sayılmamaktadır.

Gerekli Belgeler
Akit tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaksa,
1- Temlik edilecek taşınmazın tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı
2- İki tanık ve tanıkların fotoğraflı nüfus cüzdanları
3- Bakım alacaklısı ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanları
4-Bakım alacaklısının bir bakım borçlusunun iki adet vesikalık fotoğrafı
5- Akitte tarafların temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

Akit noter veya sulh hukuk hakimliğinde düzenlenmiş ise
1- Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği
2- Sözleşmede bakım borçlusuna, taşınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmiş ise borlunun yazılı talebi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım alacaklısının talebi veya mahkeme kararı gereklidir.
3- Bakım borçlusunun bir adet vesikalık fotoğrafı

Mali Yönü
1-
Beyan edilen emlak vergisi değerinden az olmamak üzere ve yeniden değerleme oranıda uygulanarak bulunacak değerin binde 15 oranında tapu harcı bakım alacaklısından ve bakım borçlusundan ayrı ayrı tahsil edilir.
2-Taşınmaz malın var ise veraset intikal vergisi ilişiği kestirilmesi.
3-Döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi tahsil edilir.


 

 

 

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYEDE GAYRİMENKUL EDİNMELERİ

GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNMELERİ

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de gayrimenkul mal edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesi ile düzenlenmiştir.

KARŞILIKLIK (MÜTEKABİLİYET)
Tapu Kanununun 35. Maddesi;yabancı gerçek kişilerin ülkemizde gayrimenkul mal satın almalarını,miras veya diğer yollarla gayrimenkul mal edinmelerini karşılıklı (Mütekabiliyet) olmak ve kanunla getirilmiş olan kısıtlayıcı hükümlere uymak koşuluna bağlamıştır.
 

Bir yabancı ülke vatandaşının ülkemizde gayrimenkul mal edinmesi, Türk vatandaşlarının da o ülkede gayrimenkul mal edinmesine kanun ile hak tanınmış olmasına ve bu hakkında fiilen uygulanabilmesine bağlıdır.
   
Halihazır Uygulamaları esas alınan ülkeler:
Federal Almanya Cumhuriyeti, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Barbados, Belçika, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Elsalvador, Fransa, Gabon, Guatemale, Hollanda, İngiltere, Kolombiya, Lüksemburg, Malavi, Mısır Arap Cumhuriyeti, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Panama, Peru, Somali, Şili, Tanzanya, Venezuella ve İsrail uyruklu gerçek kişilerin gayrimenkul edinmeleri serbest bulunmaktadır.

İSTİSNALAR
       a.
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 21 Temmuz l95l tarihli Sözleşme uyarınca, mülteci olduğunun ve en az üç sene Türkiye'de ikametini resmi belge ile kanıtlayanlar için karşılıklılık koşulu aranmamaktadır. Keza vatansızlarda da karşılıklılık aranmaz.. Bu durumda olan gerçek kişilerin, k

 
ARSA , BAĞ , BAHÇE İLANLARI
SATILIK İŞ YERİ İLANLARI
KİRALIK İŞ YERİ İLANLARI
TÜM İLANLAR
TÜM KATEGORİLER

 

   

59 EMLAK Aydın ARMAĞAN

TEL : /  0 533 411 78 40  /  0542 483 10 86 

EMAİL : aarmagan59@hotmail.com -- aydin@59emlak.gen.tr

ADRES : Altınova Mahallesi Gazi Hasanpaşa Caddesi No:51 Tekirdağ